Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Toepasselijkheid

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes, en op alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen, dus de klant aangaan.

 

Artikel 2 - Totstandkoming Overeenkomst

1) Een overeenkomst tussen ZOJO-parts en de klant komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst middels het volledig ingevulde bestelformulier op de website van zojo-parts, dit formulier dient als bestelbevestiging. Zodra het totaal verschuldigde bedrag is overgemaakt aan de hand van een van onze aangeboden betaalmethoden, gaan wij over tot levering van de gedane bestelling. Eveneens ontvangt de klant een bevestiging van de gedane betaling en het tijdstip waarop de bestelling is verzonden.

 

Artikel 3 - Levering

1) In beginsel streeft ZOJO-parts ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als een indicatie en geldt nimmer als een fatale levertermijn Wij zullen ons inspannen om binnen maximaal 30 dagen te leveren conform wet op kopen op afstand tenzij anders overeengekomen. Is dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk dan is het mogelijk om als klant de levering kosteloos te annuleren. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

2) Deze termijn zal ingaan op het moment dat de klant betaald heeft voor het produkt.

3) Levering zal plaatsvinden door een pakketpost. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn is voor verantwoordelijkheid ZOJO-parts en gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. koper.

4) Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 4 - Specificatie Artikelen

1) Specificaties, prijzen en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk ingevoerd. Wij zijn in beginsel niet aansprakelijk voor (gevolgen van) fouten of afwijkingen.

2) De aangeboden goederen worden, duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

 

Artikel 5 - Reclames

1) De klant zal bij levering en aankomst van de zaken keuren en controleren of de levering met de overeenkomst overeenstemt. Indien de geleverde zaak afwijkt van de overeenkomst heeft de klant het recht de geleverde zaak direct retour te zenden, tenzij de afwijking van de overeenkomst zo gering is dat dit de weigering de zaak te accepteren niet rechtvaardigt. Indien echter de geleverde zaak niet op het moment van aflevering direct, echter niet langer dan 2 weken, wordt geweigerd geldt de geleverde zaak als geaccepteerd, en verliest de klant het recht nadien nog terug te komen op een eventuele afwijking van de geleverde zaak van de overeenkomst.

2) De klant dient direct bij levering de goederen te controleren op zichtbare gebreken, reclames als schade bij levering wordt niet geaccepteerd.

 

Artikel 6 - Garantie

1) Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

Artikel 7 - Prijzen en Betaling

1) De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief handelings en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Hierbij zijn typefouten voorbehouden.

2) Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de klant het totaalbedrag inclusief BTW (en dus alle eventuele extra kosten) te zien krijgen.

3) Betalingen onder rembours dienen altijd a contant plaats te vinden

4) Vooruitbetalingen dienen in geheel te worden voldaan, vervolgens zal de order in behandeling worden genomen.

5) Alle bestellingen dienen door de klant vooraf te worden betaald, zonder aftrek van kosten of compensatie binnen tien dagen na opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

6) Niet nakomen door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is ZOJO-parts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden en haar verplichtingen op te schorten.

7) Wanneer na 10 dagen de factuur nog niet volledig is voldaan, geldt dit als verzuim voor de afnemer. de afnemer is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Hierbij wordt een gedeelte van de maand als een hele maand gezien.

8) In geval van verzuim van de afnemer met betrekking tot het nakomen van zijn verplichtingen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening, alsmede aantoonbare hogere kosten, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, voor rekening van de afnemer.

9) De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

1) De eigendom van de door Zojo-parts geleverde goederen gaat pas over als er volledige betaling van alle geleverde/te leveren goederen alsmede eventuele kosten gemaakt voor werkzaamheden of vervoer hiervan heeft plaatsgevonden door de afnemer. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op de afnemer over.

 

Artikel 9 - Klachten

1) De klant dient een klacht in duidelijke termen kenbaar te maken per e-mail aan het adres van Zojo-parts zoals aangegeven in de contact/bedrijfsinformatie van deze website,

2) Klachten worden binnen 10 werkdagen Behandeld. Bij eventuele afwijking van deze termijn zal er contact worden opgenomen met de klant.

 
Artikel 10 - Overmacht

1) In geval van overmacht is de afnemer en of klant nimmer bevoegd tot het ontbinden van de overeenkomst.

2) ZOJO-parts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;

3) ZOJO-parts zal met de klant binnen 21 dagen contact opnemen in het geval van overmacht.

4) Omstandigheden in de zin van artikel 10.3 en 10.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een brand of andere ongevallen binnen het bedrijf en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers van ZOJO-parts.

 

Artikel 11 – Gebreken en Klachttermijnen
1) De klant dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit, (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal), overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien die deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2) Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd door de klant, dan dient de klant deze binnen 7 dagen na aflevering van het produkt schriftelijk aan ZOJO-parts te melden via de bij de website opgegeven email adres.

3) Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.

4) Zaken kunnen slechts na voorgaande schriftelijke toestemming worden geretourneerd.

 

Artikel 12 - Zichttermijn

1) Voor alle artikelen geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn. Deze zichttermijn bedraagt 7 werkdagen na ontvangst. Besluit de klant het artikel binnen deze periode te retourneren dan kan dat zonder bijkomende kosten. De goederen dienen in dit geval onbeschadigd en ongebruikt te zijn en over de originele verpakking te beschikken. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van de klant. Constateren wij bij ontvangst van de goederen dat deze niet conform de bovenstaande eisen geretourneerd zijn, dan zullen wij alsnog het factuurbedrag innen.

2) Mocht de klant de goederen retourneren met inachtneming van Artikel 12.1 dan zal het vooruitbetaalde bedrag in euros binnen 30 dagen worden teruggestort.

3) Voor het retourneren moet er door de klant een email worden verstuurt naar het email adres wat op deze website onder contactinformatie staat opgegeven met het factuurnummer. Hierna zal er een ontvangstbevestiging worden verstuurd.

 

Artikel 13 - Wijziging van de voorwaarden

1) ZOJO-parts is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen.

2) Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en jurisdictie

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.